کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۵۲۶

دبیر کنفرانس

دکتر ندا کفاش چرندابی

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1534135757-untitled.png

دبیر کنفرانس دوره پیشین

دکتر ابوالفضل شهامت

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1531556655-index2.jpg

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر آرش رحمانی زاده

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1531556592-simap.tabrizu.ac.ir.jpg

دبیر فنی کنفرانس

دکتر امیر باقری

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1534134547-amir-bagheri4.jpg

مسئول برنامه های کنفرانس

Dr. Mehmet Salih Bayraktutan

مسئول کارگاه­های تخصصی

دکتر حسن امامی

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1531555700-hassan-emami.png

مسئول سایت و انتشارات

مهندس داود پروین نژاد

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1531555717-scan0001.jpg

مسئول ارتباط با صنعت

مهندس ابوالفضل رنجبر

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1531556631-ranjbar.jpg

مسئول روابط بین الملل

دکتر امیر امین زاده قوی فکر

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2019/1570869041-1053-bdd9198d-0da1-43c7-b232-f20a326342be.jpg

مسئول نشست­های تخصصی

مهندس اکبر جعفری

http://marandtech.tabrizu.ac.ir/images/marandtech/fa/page/editor/2018/1531555738-jafari-akbar.jpg

مسئول دبیرخانه کنفرانس

مهندس سجاد موسی خانی

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۸