برگزار کنندگان

تعداد بازدید:۵۲۰

دکتر رضا مجیدی

رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه تبریز

دکتر ندا کفاش چرندابی

دبیر کنفرانس

دکتر آرش رحمانی زاده

دبیر کمیته اجرایی

 

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۸